Gyöngyös Városi Cukorbetegek Egyesülete

„Kis fegyelem – Nagy eredmény!”

Elérhetőség:

Tóth Györgyné, elnök: 30-5647601

Adószám:

1857-2476-1-10

Alapszabályzat

1. Általános rendelkezések

Gyöngyös város Cukorbetegek Egyesülete, mint a Heves Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett jogi személy társadalmi szervezet alapszabályát a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint módosítja.

1.1. Az egyesület neve: Gyöngyös Városi Cukorbetegek Egyesülete (a továbbiakban Egyesület)
1.2. Működési területe: Gyöngyös város és az egészségügyileg csatolt környező községek.
1.3. Az Egyesület önálló jogi személyiségű Közhasznú Társadalmi Egyesület.
1.3.1. Közhasznú cél szerinti tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c. bek. 1. pontja szerint a cukorbetegséggel kapcsolatos egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
1.3.2. A 4. § 1. bek. a pontja szerint tagjain kívül nem zárja ki, hogy más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
1.3.3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
1.4. Az Egyesület közhasznúságára utaló minősítést a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.
1.5. Társadalmi szervezetként a Gyöngyösi Városi Cukorbeteg Egyesületet a Heves Megyei Bíróság 1993 évben vette nyilvántartásba 812. sorszám alatt.
1.6. Az Egyesület székhelye: 3200 Gyöngyös, Városkert u. 7. 12., amely a postai címe is.
1.7. Az Egyesület képviselete: az Egyesületet az Elnök képviseli, aki egyidejűleg az Egyesület vezetőségének Elnöke.
1.8. Az Egyesület elnöke: Tóth Györgyné (3200 Gyöngyös, Városkert u. 7. 1/2.)
1.9. Az Egyesület bélyegzőjének felirata:
GYÖNGYÖS VÁROSI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
3200 GYÖNGYÖS Városkert u. 7. ½.

2. Az Egyesület tevékenysége

Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény alapján a 26. § c. bek. 1. pontjának megfelelően különösen az alábbiakat emeli ki tevékenységi körében.
2.1. A cukorbetegséggel kapcsolatos egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység orvosi és szakorvosi tevékenységen kívül, közvetlen orvosi irányítással.
2.2. Az Egyesület együttműködik a Családsegítő Központtal, időskorú cukorbetegek problémáinak kezelésében.
2.3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztési ismeretterjesztés a 2.1. pont alatti tevékenységekkel kapcsolatos körben. A közhasznú tevékenység végzése körében az Egyesület közhasznú szolgáltatásokat nyújt, ( pl. orvosi felügyelet mellett tanfolyami oktatás, családsegítés a cukorbeteg ápolásában, stb.).
2.4. Az Egyesület céljának megfelelően elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket.
2.5. Támogatja, hogy tagjai és az Egyesületen kívül állók minden lehetséges segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcsere zavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek.
2.6. Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növekedését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését.
2.7. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben.
2.8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Egyesület célja

Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében különösen az alábbi feladatokat végzi:

 • kapcsolattartás más egyesületekkel,
 • kapcsolattartás a helyi cukorbeteg-gondozó szakorvosokkal,
 • kapcsolattartás a MACOSSZ-al,
 • tagjainak és az igénybe venni kívánók körében a cukorbetegséggel kapcsolatos egészségnevelő és felvilágosító munkát végez,
 • cukorbetegséggel kapcsolatos kiadványok beszerzése és a cukorbetegek körében való terjesztése, stb.

4. Az Egyesület tagja

4.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden cukorbeteg, magánszemély, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát és vállalja az Egyesülethez tartozással járó kötelezettségeket.
4.2. Kiskorú cukorbeteg képviseletében annak képviselője is tagja lehet az Egyesületnek.
4.3. Az Egyesület nem zárja ki más működési területén kívül lakó cukorbeteg, illetve más személy tagságát sem, ha az kéri felvételét.
4.4. Az Egyesület nyilvános és tagja lehet bárki, aki érdeklődik a cukorbetegséggel kapcsolatos problémákról, közeli hozzátartozói között cukorbeteg van.
4.5. A tagság önkéntes belépéssel keletkezik.
4.6. Megszűnik a tagság:

 • a tag elhalálozásával,
 • a tag kilépésének bejelentésével,
 • a tag törlésével,
 • a tag kizárásával,
 • az Egyesület megszűnésével.

4.7. Az Egyesület tagjainak jogai:

 • Az Egyesület által a cukorbetegek javára biztosított előnyöket közvetlenül élvezik és közvetlenül részt vehetnek az egyesületi rendezvényeken, akciókban.
 • Az Egyesület rendezvényein hozzászólási, észrevételezési, javaslattételi, tanácskozási és szavazati joguk van.
 • Az Egyesület tagjai választók és választhatók tisztségre.
 • Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait, részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, melyet a helyi sajtóban a vezetőség nyilvánosságra hoz.
 • Egyéni elbírálás szerint az anyagilag hátrányos helyzetben lévők - kérésükre - tagdíj kedvezményben vagy tagdíj mentességben részesülhetnek.

4.8. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
Az Egyesület tagja köteles:

 • megtartani az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az Egyesület szerveinek határozatait.
 • tisztségre történő megválasztása esetén közreműködni az Egyesület munkájában.
 • a tagnyilvántartás vezetéséhez szükséges adatait megadni,
 • a tagsági díjat fizetni.
 • megóvni és védelmezni az Egyesület vagyonát, értékeit, a rábízott eszközöket megőrizni, azokkal elszámolni és rendeltetésszerűen használni.

4.9. Pártoló tag
Az Egyesület pártoló tagja lehet az Egyesülettel kötött írásbeli megállapodás alapján minden olyan gazdasági társaság, gazdálkodó-szervezet, vagy költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, vagy magánszemély, aki vagy amely tevékenységével az Egyesület célkitűzéséhez vagyoni segítséget nyújt.
4.9.1. A pártoló tag jogai:

 • Látogathatják az Egyesület rendezvényeit, azokon hozzászólhatnak, észrevételezési, javaslattételi és tanácsadási joggal élhetnek.
 • Az Egyesület támogatóját a célszerinti megvalósítás, felhasználás után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kedvezmény illeti meg.
 • Tartós adományozás esetén a 4.9. pont szerinti támogatót a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.

4.9.2. A pártoló tag kötelezettségei:

 • Önkéntesen vállalt vállalása, támogatása keretei között részt venni az Egyesület közhasznú tevékenységében.
 • A pártoló tagdíj pontos fizetése.

4.10. Tiszteletbeli tag
Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a tekintélyes személyek, akik szakmai munkájukkal az egyesületben elméleti és gyakorlati tevékenységet végeznek.
4.11. A pártoló és tiszteletbeli tagokat a rendes tagokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, kivéve a választást és a választhatóságot, továbbá a tiszteletbeli tagok tagdíjfizetési kötelezettségét.
4.12. Az Egyesületen kívül és belül senkit semmilyen hátrányos vagy előnyös megkülönböztetés nem érhet.

5. Az Egyesület szervezete

5.1. Az Egyesület vezető, ellenőrző és döntéshozó szervezete:
a./ Közgyűlés
b./ Vezetőség
c./ Ellenőrző Bizottság
5.2. Az összeférhetetlenség
A vezetőszervek határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a./ a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b./ vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület közhasznú cél szerint juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony az alapszabály alapján nyújtott cél szerinti juttatás.
5.2.1. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy aki:
a./ a vezetőség elnöke, vagy tagja,
b./ az Egyesületet a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
c./ Az Egyesület célszerinti juttatásában részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott az Alapszabályban írtak szerinti cél szerinti juttatást.
d./ Az a./, c./ pontjában megjelölt személyek hozzátartozója.
5.2.2. A belsőtörvényességi felügyelet
A törvényben, az Alapszabályban és az Sz.M.Sz.-ben meghatározott intézkedésre jogosult vezető szervezet az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni, ha a működés, vagy gazdálkodás törvényességének helyreállítása érdekében szükséges. E határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
5.3. Az Egyesület vezető tisztségviselői
Az Egyesület vezetőségi tagjainak, az ellenőrző bizottság tagjainak, csak az a büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár választható meg, aki az egyesület tagja.
A tisztségviselő, illetve annak jelölt személy köteles nyilatkozni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
5.3.1. A tisztségviselői megbízás megszűnik:

 • elhalálozás esetén,
 • lemondás esetén,
 • visszahívás esetén.

A tisztségviselő akkor hívható vissza, ha kötelezettségeit nem teljesíti, vagy tisztségére méltatlanná válik.

6. Egyesületi közgyűlés

6.1. Az Egyesület legfőbb szerve az Egyesületi közgyűlés.
6.2. Az Egyesületi közgyűlések nyilvánosak, amelyet évente egy alkalommal kötelezően össze kell hívni és az egyesületi munkáról a vezető szervnek (szerveknek) számot kell adni.
6.2.1. A közgyűlés összehívásáról az Egyesület elnöke gondoskodik.
A meghívó tartalmazza:
a./ az ülés helyét és idejét,
b./ az ülés főbb napirendi pontjait és azok előadóit,
c./ a meghívót a közgyűlést megelőző éves munkaterv szerinti taggyűlésen, de legalább 8 nappal előbb kell a tagságnak megküldeni,
d./ az éves beszámoló Közgyűlést lehetőleg március 31-ig, de legkésőbb április 30-ig kell megtartani.
6.2.2. Az egyesület tagjai további napirendi javaslataikat a Közgyűlésen előterjeszthetik, annak tárgyalásáról a Közgyűlés szavazással dönt.
6.2.3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a Vezetőség elnöke, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke határozata alapján, ha azt az ok és cél megjelölésével írásban kérik.
Kötelező rendkívüli közgyűlést összehívni, ha azt a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség törvényességi felügyelete keretében indítványozza, vagy az Ellenőrző Bizottság azt a törvényes működés helyreállítása érdekében írásban kezdeményezi.
Ha az Egyesület elnöke a közgyűlés összehívását elmulasztja, a vezető szerv összehívására - a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül - az Ellenőrző Bizottság jogosult.
6.3. Az egyesületi Közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.
6.3.1. A Közgyűlés összehívásának eredménytelensége esetén 30 napon belül újból össze kell hívni és a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképesnek kell nyilvánítani.
6.3.2. Titkos szavazással kell megválasztani a vezetőség elnökét és tagjait, valamint az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait.
Kibővített kétharmados többség kell az Egyesület feloszlatása elhatározásához.
Határozatképtelenség esetén 8 napon belüli időpontban azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
6.4. A közgyűlésről 30 munkanapon belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A hitelesített jegyzőkönyvet az Egyesület iratainál kell elhelyezni.
A jegyzőkönyvet az elnök, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítésre kijelölt két tag írja alá.
6.4.1. A jegyzőkönyv tartalmazza:
a./ az ülés helyét és idejét,
b./ a megjelentek létszámát, ( jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete )
c./ a távol maradt tagok létszámát,
d./ a megjelent meghívottak nevét,
e./ a tárgyalt napirendi pontokat az előterjesztők feltüntetésével,
f./ a tanácskozáson elhangzottakat,
g./ a Közgyűlés határozatait és döntéseit,
h./ a határozatokból minden esetben ki kell tűnni az ellene szavazók számának és a közhasznúsági jelentés elfogadása tárgyában hozott határozat során az ellene szavazók nevének is.
i./ A Közgyűlés határozatait minden évben 1-től kezdődő arab sorszámozással, határozat keltével és Kgyh. megjelöléssel kell ellátni.
j./ A Közgyűlés határozatiról az egyesület elnöke nyilvántartást ( Határozatok könyve ) vezet.
k./ A Határozatok könyve az egyesület tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagjai számára nyilvános. A tagok irat betekintési jogukat a havi taggyűléseken az egyesület elnökétől kérhetik, a legközelebbi taggyűléshez, vezetőségi üléshez kapcsolódóan, illetve az Egyesület címén gyakorolhatják.
6.4.2. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságáról, közzétételéről a törvény külön rendelkezéseinek megfelelően a vezetőség gondoskodik.
A vezetőség az egyesületi tevékenység és a pénzügyi gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatalát helyi napilapban teszi közzé.
6.4.3. Amennyiben a közgyűlés határozata az 1989. évi II. tv. vagy az 1997. évi CLVI. tv. alapján illetékes bíróság nyilvántartásához kötött, a határozatot a bíróságnak az egyesület elnöke 15 napon belül köteles bejelenteni.
6.5. A közgyűlés döntéseiről a jelenlévők közvetlenül értesülnek.
6.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ alapszabály megállapítása és módosítás,
b./ szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása és módosítása,
c./ a közhasznúsági jelentés elfogadása,
d./ vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
e./ a vezetőség, valamint az ellenőrző bizottság beszámolójának értékelése és elfogadása,
f./ az egyesület programjának, költségvetésének éves és hosszú távú tervének elfogadása,
g./ egyesület megszűnésének elhatározása,
h./ a jelölő, a szavazatszedő bizottság vagy más speciális feladatra létrehozott adhoc bizottság megválasztása.
i./ Az Egyesület közgyűlése állapítja meg a fizetendő éves tagdíj mértékét minden év november 30-ig.
6.7. A közgyűlés titkos szavazással 4 ( négy ) éves időtartamra választja meg a vezetőséget úgy, hogy külön - de egyetlen listán - szavaz a tagokra és az elnökre, aki egyúttal az Egyesület elnöke is.
A közgyűlés titkos szavazással 4 ( négy ) éves időtartamra választja meg az ellenőrző bizottság tagjait. Az ellenőrző bizottság elnökére is külön szavaz és külön szavaz a tagjaira.
6.7.1. A választás akkor érvényes, ha a jelöltek megkapják a titkos szavazatok 50% + 1 szavazatot.
6.7.2. Amennyiben a tagnyilvántartás szerinti létszámú egyesületi tagokhoz képest a jelöl (tek) nem kapják meg a szükséges szavazatot, akkor a jelöltek között a titkos szavazást meg kell ismételni. Ebben az esetben új jelölt is állítható.
6.7.3. Érvénytelen a titkos szavazás során az a szavazat, amely az adott tisztségre, vagy szervre több személyt jelöl meg.
Érvényes annak a szavazata, aki az adott szerv létszámához képest kevesebb személyre adja le a szavazatát.

7. Az egyesület két közgyűlés között havonta tart összejövetelt, a tagok képzésére és tájékoztatására.

A havi összejöveteleket a Közgyűlés által elfogadott munkaterv alapján a vezetőség szervezi.

8. A vezetőség

8.1. A vezetőség az egyesület ügyintéző szerve, amely 4 ( négy ) évre választható.
A vezetőség létszáma 5 ( öt ) fő, az elnök és négy vezetőségi tag.
Közeli hozzátartozók, házastársak nem lehetnek a vezetőség tagjai.
8.2. Üléseit kötelezően negyedévenként tartja. A vezetőség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 ( három ) fő jelen van.
Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8.2.1. A vezetőség összehívásáról az elnök gondoskodik.
8.2.2. A vezetőség összehívása az időpont és a napirend írásos közlésével történik ülés előtt legalább 3 nappal.
8.2.3. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, ha a vezetőség döntést igénylő kérdésben határozatot hozott. A jegyzőkönyvet a jelen lévő vezetőségi tagoknak alá kell írni. Tartalmára a 6.4.1. pont szerintiek vonatkoznak.
A vezetőség határozatai nyilvánosak.
8.2.4. A vezetőség ülésén a napirendi pontoktól függően meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. Meghívásuk az elnök feladata.
8.2.5. A vezetőség ülései nyilvánosak, azon az Egyesület tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagjai részt vehetnek.
8.2.6. A vezetőség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az előzetesen felkért vezetőségi tag vezeti.
8.2.7. A vezetőség ülésének napirendjére a vezetőség tagjai is javaslatot tehetnek. A javaslat elfogadásáról a vezetőség dönt.
8.2.8. Az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy az általa megbízott tagja a vezetőségi ülésen tanácskozási joggal részt vesz.
8.2.9. A vezetőség határozatait a Közgyűlés határozataira vonatkozó szabályok szerint kell megjelölni, nyilvántartani, azzal az eltéréssel, hogy a határozat után Vh., megjelölést kell alkalmazni. Nyilvántartásáról az elnök gondoskodik.
8.3. A vezetőség feladata:
a./ a közgyűlés határozatai alapján irányítani az Egyesület tevékenységét,
b./ kapcsolatot teremteni és tartani az országos irányító és társszervekkel és saját tagságával,
c./ elkészíteni a munkatervét,
d./ elkészíteni az Egyesület éves költségvetését,
e./ elkészíteni az Egyesület által benyújtandó pályázatokat,
f./ évente beszámolni a munkájáról,
g./ elkészíteni és elfogadásra a közgyűlés elé terjeszteni az Egyesület közhasznúsági jelentését.
8.4. A vezetőség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel tevékenységéért.
8.5. A vezetőség tagsága megszűnik:
a./ elhalálozás esetén,
b./ lemondás esetén,
c./ visszahívás következtében,
d./ tisztségre méltatlanná válás esetén.

9. Az Ellenőrző Bizottság

9.1.1. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 3 ( három ) fő, elnök és két bizottsági tag. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület belső működésének, gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységének az ellenőrző szerve.
9.1.2. Tevékenységéről évente a közgyűlésnek írásban köteles beszámolni.
Az Ellenőrző Bizottság külön számol be az Egyesület alapszabályának, a törvényességnek és a demokrácia érvényességének betartásáról.
Beszámol a pénzügyi gazdálkodás célszerinti ellenőrzés tapasztalatairól, a vonatkozó rendelkezések megtartásáról.
9.1.3. Ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.

10. Az Egyesület elnöke

Az elnök az Egyesület teljes jogú jogi képviselője.
10.1. Feladata:
a./ összehívni a rendes és a rendkívüli közgyűléseket,
b./ összehívni és vezetni a vezetőség üléseit,
c./ két vezetőségi ülés között a vezetőség hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben dönteni, döntéséről a következő ülésen beszámolni a vezetőségnek.
Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért, megbízólevéllel ellátott vezetőségi tag helyettesíti.
d./ Biztosítani az iratbetekintés jogát és a közhasznúsági jelentés nyilvánosságát.
e./ Az Egyesület hatóságok előtti jogi képviseletének ellátása.
Akadályoztatása esetén a vezetőség két tagjának egyidejű meghatalmazása szükséges.
A megbízás kiadása az elnök hatáskörébe tartozik.
f./ A munkáltatói jogok gyakorlása.

11. Az Egyesület gazdálkodása

11.1. Az Egyesület a magánszemély tagot mentesítheti a szolgáltatás ellenértéke megfizetése alól. Az egyesület közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel ( szolgáltatás ) mentes a személyi jövedelemadó alól.
Az Egyesület jogosult az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesülni.
Az Egyesület jogosult pályázatokon részt venni, a nyert pályázati díjakat az egyesülés célszerinti javára felhasználni.
11.2. Az Egyesület könyvelésében külön kell kezelni a célszerinti juttatásokat. A működési és szervezési költségeket arányosan kell felosztani.
11.3. Az Egyesület eszközeiről nyilvántartást kell vezetni és azokat évente leltározni kell.
11.4. Az Egyesület pénzügyi bevételei és kiadásai év végi zárással egyenlegét a következő év március 31-ig kell elkészíteni, amely elkülönítve tartalmazza a célszerinti juttatásokat, annak részletes felhasználását.
11.5. Az Egyesület működéséről és gazdálkodásáról az éves beszámolóban a vezetőségnek a célszerinti felhasználásáról részletesen számot kell adni.
A beszámolónak tartalmaznia kell a mérleg és az eredmény kimutatást.
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
11.5.1. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:
a./ a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
b./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
11.6. A vezetőség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a közgyűlés fogadja el. Érvényes, ha a tagok 50% + 1 fő jelen van.
11.7. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles köztartozásait rendezni.
11.8. Az Egyesület bevételei:

 • tagdíjbefizetés,
 • közérdekű vagy közcélú felajánlások,
 • állami költségvetési támogatás,
 • jogi és magánszemélyek felajánlása, hozzájárulása, ideértve a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott részét,
 • pályázaton nyert bevételek,
 • kamat és egyéb bevételek.

11.9. Az Egyesület kiadásai:

 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek, ráfordítások,
 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő közvetett ráfordítások,
 • a célszerinti tevékenységgel összefüggő közvetlen és közvetett ráfordítások.

11.10. Az Egyesület tartozásiért az Egyesület saját vagyonával felel.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
11.11. Az Egyesület megszűnik, ha:

 • feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
 • más egyesülettel, társadalmi szervezettel egyesül,
 • a bíróság feloszlatja,
 • a bíróság megállapítja megszűnését.

11.12. Megszűnés esetén az Egyesülés vagyonának felhasználásáról a közgyűlés dönt.

12. Záró rendelkezések

1. Az eredeti alapszabályt a Gyöngyös Városi Cukorbeteg Egyesület 1992. december 14.-én tartott közgyűlésen megtárgyalta és elfogadta.
2. A társadalmi szervezetet a Heves Megyei Bíróság Társadalmi Szervezetek 812/1993. sorszám alatt nyilvántartásba vette.
3. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészségi hivatal látja el.
4. Az alapszabályt közgyűlési határozattal módosítani kell, ha annak elnevezésében, címében, szövegében, vagy képviseletében személyi változás következik be.
5. Az Egyesület a Heves Megyei Bíróság bejegyzése és a közhasznúsági nyilvántartásba való felvétele alapján jogosult közhasznú társadalmi szervezet megjelölést használni.
6. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, e Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., az 1959. évi IV. tv. ( Ptk. ), illetve az egyéb hatályos jogszabályokat és törvényeket kell alkalmazni.
7. Ezen kiegészített, módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Gyöngyös Város Cukorbetegek Egyesületének 1998. június 18.-án megtartott közgyűlése megtárgyalta és egyhangúan Kgyh.-2/1998. számú határozatával elfogadta.
Kiegészítését 1998. szeptember 17.-én megtartott közgyűlése Kgyh.-5/1998. számú határozatával elfogadta.

Gyöngyös, 1998. szeptember 17.

Gyöngyös Városi Cukorbetegek Egyesülete Ellenőrző Bizottságának Működési Szabályzata

Általános rendelkezések

1. Az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. Az Ellenőrző Bizottságnak egy elnöke és két tagja van.
2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség tagjai.
3. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá - közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerinti, demokratikus működését, negyedévenként pedig a pénz és anyag kezelést, és a bizonylati fegyelmet.
4. Az Ellenőrző Bizottság az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
5. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, akkor erről a vezetőséget, súlyosabb esetben a közgyűlést tájékoztatja. A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.
6. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
7. A bizottság munkaterv alapján dolgozik, melyet maga készít el.
Az Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát a Gyöngyös Város Cukorbetegek Egyesületének 1998. szeptember 17.-én megtartott közgyűlése megtárgyalta és Kgyh.-6/1998. számú határozatával elfogadta.

Gyöngyös, 1998. szeptember 17.

www.kozpont.org

Ezt az oldalt a Köz-Pont Közhasznú Alapítvány üzemelteti. Alapítványunk térítésmentesen vállalja cukorbeteg egyesületek, cukorbetegeket támogató alapítványok weboldalának létrehozását és működtetését. A részleteket olvassa el weboldalunkon! Várjuk jelentkezését!

www.kozpont.org